Personvern

Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for Åsane Ballettskoles håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Åsane Ballettskole er styrets leder. Henvendelser for innsyn i, retting av eller sletting av personopplysninger kan rettes til aasaneballettskole@gmail.com.
Dersom du mener at Åsane Ballettskole har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgivning, kan du klage til Datatilsynet.

Ved å melde deg på kurs, samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de til enhver tid gjeldende rammer som lovgivningen stiller.

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Registrering og innsamling av personopplysninger
Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel navn, epost, telefonnummer, adresse, fødselsår etc.
I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold med oss, som for eksempel opplysninger om du har deltatt på kurs, workshoper og lignende.

Rettslig grunnlag følger av Personopplysningslovens § 8, første ledd og § 8 a). Opplysninger utleveres aldri til tredjepart.

Hva brukes personopplysningene til?
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, sikre korrekt påmelding i forhold til innhold, alder og nivå i undervisning, samt fakturering. I forbindelse med aktiviteter, endringer ol. på kurs du er påmeldt, benyttes personopplysninger til å distribuere informasjon om dette. På samme måte brukes personopplysninger i forbindelse med forestillinger, hvor all informasjon om praktisk gjennomføring av forestillinger, kjøp av billetter ol. sendes ut via registrerte personopplysninger. Vi behandler på denne måten personopplysninger med samtykke, eller for å møte kontraktsforpliktelser med hjemmel i Personopplysningloven § 8.

Innsamling av informasjon via påmeldingssystemet.
Vi bruker ikke cookies i vårt påmeldingssystem. Det betyr at den informasjonen vi registrerer, er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å melde deg på kurs via påmeldingssiden.

Når du melder deg på, skal det tydelig framkomme hva du registrerer deg for. Vi vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjemaet du har sendt inn.

All informasjon som registreres via skjemaer og andre registreringer på nettsiden, vil lagres, oppbevares, forvaltes og eventuelt slettes i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge vi har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når vi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Utlevering av personopplysninger, taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Opplysninger om ansatte

Åsane Ballettskole behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er styrets leder i samarbeid med oppnevnt regnskapsfører som har ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendesarbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser kan rettes direkte til vår epost.

Revisjon av personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres.
b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre bookingsider.